loading ...

Privacy Policy

1. Informacje ogólne i obowiązkowe

Hempel Special Metals Sp. z o.o. jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością. Odniesienia w niniejszej Polityce prywatności do "my", "nas" lub "Hempel" dotyczą wszystkich spółek Hempel na całym świecie.

Gdy niniejsza Polityka prywatności odnosi się do "danych osobowych", oznacza to wszelkie informacje, które identyfikują osobę fizyczną (zwaną dalej "podmiotem danych") lub mogą być w uzasadniony sposób wykorzystane do jej identyfikacji, samodzielnie lub w połączeniu z innymi informacjami.

Hempel zobowiązuje się do ochrony i poszanowania danych osobowych oraz prywatności użytkowników. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą polityką prywatności, aby zrozumieć sposób, w jaki postępujemy z danymi osobowymi użytkowników.

2. Osoba odpowiedzialna

Inspektorem ochrony danych w Grupie Hempel jest Daniel Blum, a jego zastępcą (ds. informatycznych i technicznych) jest Volker Bohn.

Dyrektorzy generalni są odpowiedzialni za poszczególne spółki.

Hempel Special Metals Sp.z.o.o,, Ul. Naftowa 87, PL-41-200 Sosnowiec, polska@hempel-metals.com

Wszelkie prośby, pytania lub uwagi dotyczące niniejszej polityki lub przetwarzania przez nas danych osobowych można kierować do naszego zespołu ds. ochrony danych:

privacy@hempel-metals.com

 

 


3. Prawa użytkownika w odniesieniu do jego danych osobowych

Jako podmiot danych, którego dotyczy przetwarzanie danych, użytkownik ma następujące prawa wobec inspektora:

Odwołanie zgody
Zgodnie z art. 7 ust. 3 RODO, użytkownik może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych. W związku z tym nie możemy w przyszłości kontynuować przetwarzania danych opartego na tej zgodzie.

Prawo do informacji
Zgodnie z art. 15 RODO użytkownik ma prawo zażądać informacji o przetwarzanych przez nas jego danych osobowych (ewentualnie z ograniczeniami zgodnie z § 34 BDSG).

Prawo do sprostowania
Na żądanie użytkownika poprawimy lub uzupełnimy dane przechowywane na jego temat zgodnie z art. 16 RODO, jeśli są one niedokładne lub nieprawidłowe.

Prawo do anulowania
Na życzenie użytkownika usuniemy jego dane zgodnie z zasadami art. 17 RODO, pod warunkiem, że inne przepisy prawne (np. ustawowe obowiązki przechowywania lub ograniczenia zgodnie z § 35 BDSG) lub nadrzędny interes z naszej strony (np. w celu obrony naszych praw i roszczeń) nie są z tym sprzeczne.

Prawo do ograniczenia przetwarzania
Biorąc pod uwagę wymogi art. 18 RODO, użytkownik może zażądać od nas ograniczenia przetwarzania jego danych.

Prawo do przenoszenia danych
Użytkownik ma również prawo do otrzymania swoich danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub do przekazania ich stronie trzeciej zgodnie z wymogami art. 20 RODO.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania
Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych na podstawie art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f) RODO (przetwarzanie danych na podstawie uzasadnionego interesu) zgodnie z art. 21 RODO. To prawo do sprzeciwu ma jednak zastosowanie tylko wtedy, gdy istnieją bardzo szczególne okoliczności związane z sytuacją osobistą użytkownika, w których nasze prawa mogą być sprzeczne z jego prawem do sprzeciwu. Jeśli użytkownik wniesie sprzeciw, nie będziemy już przetwarzać jego danych osobowych, chyba że będziemy w stanie wykazać istotne uzasadnione podstawy przetwarzania, które są nadrzędne wobec jego interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy ustanowieniu, wykonaniu lub obronie roszczeń prawnych.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego
Użytkownik ma również prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych (art. 77 RODO).

Z wyjątkiem przypadków wymienionych poniżej, nie wykorzystujemy danych użytkownika do zautomatyzowanego podejmowania decyzji lub profilowania. Nie będziemy przesyłać materiałów marketingowych bez wyraźnej zgody użytkownika, a także zastosujemy się do każdej prośby o zaprzestanie wysyłania takich wiadomości do użytkownika.

4. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej

Udostępnianie naszej strony internetowej

Użytkownik może korzystać z naszej strony internetowej bez ujawniania swojej tożsamości. Przy każdym wejściu na naszą stronę internetową nasz system automatycznie gromadzi dane i informacje z systemu komputerowego komputera uzyskującego dostęp. Informacje te są automatycznie rejestrowane podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny internetowej i tymczasowo przechowywane w pliku dziennika. Poniższe informacje są gromadzone bez żadnych działań ze strony użytkownika i przechowywane do momentu ich automatycznego usunięcia:

- Adres IP komputera wywołującego
- Data i godzina dostępu
- Nazwa i adres URL pobranego pliku
- Strona internetowa, z której uzyskano dostęp (adres URL odsyłacza)
- Używana przeglądarka oraz, w stosownych przypadkach, system operacyjny komputera, a także
- nazwa dostawcy dostępu.

Przetwarzamy wyżej wymienione dane w następujących celach:

- Zapewnienie płynnego połączenia ze stroną internetową
- Zapewnienie wygodnego korzystania z wyżej wymienionej strony internetowej
- Zapewnienie bezpieczeństwa i stabilności systemu
- do innych celów administracyjnych.

Przechowywanie wyżej wymienionych danych dostępowych jest konieczne ze względów technicznych w celu zapewnienia funkcjonowania strony internetowej i zapewnienia bezpieczeństwa systemu. Dotyczy to również przechowywania adresu IP użytkownika, które jest niezbędne i, w dalszych warunkach, może przynajmniej teoretycznie umożliwić przypisanie do osoby użytkownika.

Poza wyżej wymienionymi celami używamy plików dziennika serwera wyłącznie do projektowania i optymalizacji naszej strony internetowej w oparciu o potrzeby, czysto statystycznie i bez wyciągania jakichkolwiek wniosków na temat osoby użytkownika. Dane te nie są łączone z innymi źródłami danych ani analizowane w celach marketingowych.

Dane dostępowe gromadzone w ramach korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane wyłącznie przez okres, w którym dane te są wymagane do realizacji wyżej wymienionych celów. Adres IP użytkownika jest przechowywany na naszym serwerze internetowym przez maksymalnie X dni dla celów bezpieczeństwa IT.

Podstawą prawną przetwarzania opisanego powyżej jest nasz uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f RODO. Naszym uzasadnionym interesem jest zapewnienie użytkownikowi technicznie funkcjonującej i przyjaznej dla użytkownika strony internetowej oraz zapewnienie bezpieczeństwa naszych systemów.

Korzystanie z plików cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to pliki tekstowe przechowywane w przeglądarce internetowej lub przez przeglądarkę internetową w systemie komputerowym użytkownika. Gdy użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej, plik cookie może być przechowywany w systemie operacyjnym użytkownika. Ten plik cookie zawiera charakterystyczny ciąg znaków, który umożliwia jednoznaczną identyfikację przeglądarki przy ponownym wywołaniu strony internetowej. Niektóre z używanych przez nas plików cookie są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki, tj. po jej zamknięciu (tzw. sesyjne pliki cookie). Inne pliki cookie pozostają na urządzeniu końcowym użytkownika i umożliwiają nam rozpoznanie przeglądarki użytkownika przy następnej wizycie na naszej stronie internetowej (tzw. trwałe pliki cookie).

Niezbędne pliki cookie pomagają w korzystaniu ze strony internetowej, umożliwiając podstawowe funkcje, takie jak nawigacja po stronie i dostęp do bezpiecznych obszarów witryny. Bez tych plików cookie strona internetowa nie może działać prawidłowo. Ściśle niezbędnych plików cookie nie można dezaktywować. Zasadniczo można jednak wyłączyć te pliki cookie w przeglądarce w dowolnym momencie. W takim przypadku funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona. Podstawą prawną przetwarzania danych użytkownika w przypadku ściśle niezbędnych plików cookie jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO, nasz uzasadniony interes w udostępnianiu naszej strony internetowej.

W przypadku funkcji, które nie są absolutnie niezbędne, przechowywanie informacji w urządzeniu końcowym użytkownika lub dostęp do informacji, które są już przechowywane w urządzeniu końcowym użytkownika, wymaga zgody użytkownika jako podstawy prawnej przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Zwracamy uwagę, że w przypadku nieudzielenia zgody części strony internetowej mogą nie być w pełni użyteczne. Informacje na temat tego, czy zgoda jest wymagana do korzystania z plików cookie, można znaleźć w poniższym przeglądzie plików cookie używanych na tej stronie. Podczas odwiedzania naszej strony wyświetlamy "baner plików cookie". Klikając przycisk, użytkownik może wyrazić zgodę na korzystanie z innych niż niezbędne plików cookie na tej stronie. Użytkownik ma możliwość odwołania swojej zgody w dowolnym momencie w przyszłości.

Przechowujemy również zgodę użytkownika w formie pliku cookie ("plik cookie zgody") na urządzeniu końcowym użytkownika w celu ustalenia podczas ponownej wizyty na stronie internetowej, czy użytkownik wcześniej wyraził już zgodę. Plik cookie zgody ma ograniczony okres ważności wynoszący 3 miesiące. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na korzystanie z określonych plików cookie, stanowi to podstawę prawną przetwarzania jego danych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
Wykorzystywane są następujące rodzaje plików cookie (ewentualnie za zgodą użytkownika):

Usługi analizy internetowej

Menedżer tagów Google

Korzystamy z Menedżera tagów Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Menedżer tagów Google to narzędzie, które umożliwia nam integrację narzędzi śledzących lub statystycznych oraz innych technologii na naszej stronie internetowej. Sam Menedżer tagów Google nie tworzy żadnych profili użytkowników, nie przechowuje żadnych plików cookie i nie przeprowadza żadnych niezależnych analiz. Służy on wyłącznie do zarządzania i wyświetlania narzędzi zintegrowanych za jego pośrednictwem. Menedżer tagów Google rejestruje jednak adres IP użytkownika, który może być również przesyłany do spółki dominującej Google w Stanach Zjednoczonych.

Menedżer tagów Google jest używany na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony internetowej ma uzasadniony interes w szybkiej i nieskomplikowanej integracji i zarządzaniu różnymi narzędziami na swojej stronie internetowej. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. oznaczenie urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Firma jest certyfikowana zgodnie z "Ramami ochrony prywatności danych pomiędzy UE-USA" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail


Google Analytics

Ta strona internetowa korzysta z funkcji usługi analizy internetowej Google Analytics. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Google Analytics umożliwia operatorowi strony analizowanie zachowań użytkowników odwiedzających stronę. W tym celu operator strony otrzymuje różne dane dotyczące użytkowania, takie jak odsłony strony, długość wizyty, używane systemy operacyjne i pochodzenie użytkownika. Dane te są przypisywane do urządzenia końcowego użytkownika. Nie są one przypisywane do identyfikatora użytkownika.

Możemy również używać Google Analytics do między innymi rejestrowania ruchów myszy i przewijania oraz kliknięć. Google Analytics wykorzystuje również różne podejścia do modelowania w celu uzupełnienia zarejestrowanych rekordów danych i wykorzystuje technologie uczenia maszynowego do analizy danych.

Google Analytics wykorzystuje technologie umożliwiające rozpoznanie użytkownika w celu analizy jego zachowania (np. pliki cookie lub oznaczenia urządzeń). Informacje zebrane przez Google na temat korzystania z tej strony internetowej są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane.

Korzystanie z tej usługi opiera się na zgodzie użytkownika zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: privacy.google.com/businesses/controllerterms/mccs/.

Firma jest certyfikowana zgodnie z "Ramami ochrony prywatności danych pomiędzy UE-USA" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail

Wtyczka przeglądarki

Możesz zapobiec gromadzeniu i przetwarzaniu twoich danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników przez Google Analytics można znaleźć w polityce prywatności Google: support.google.com/analytics/answer/6004245.
Przetwarzanie zamówień

Zawarliśmy z Google umowę o przetwarzanie zamówień i w pełni wdrażamy surowe wymagania niemieckich organów ochrony danych podczas korzystania z Google Analytics.

Wtyczki i narzędzia

YouTube z rozszerzoną ochroną danych
Ta strona internetowa zawiera filmy z serwisu YouTube. Operatorem stron jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

Korzystamy z YouTube w trybie rozszerzonej ochrony danych. Według YouTube tryb ten oznacza, że YouTube nie przechowuje żadnych informacji o odwiedzających tę stronę przed obejrzeniem filmu. Rozszerzony tryb ochrony danych niekoniecznie wyklucza jednak przekazywanie danych partnerom YouTube. Na przykład YouTube nawiązuje połączenie z Google Marketing Network niezależnie od tego, czy użytkownik obejrzy film.

Po uruchomieniu filmu YouTube na tej stronie internetowej nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu serwer YouTube wie, które z naszych stron odwiedził użytkownik. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto YouTube, umożliwiasz YouTube przypisanie twojego zachowania podczas surfowania bezpośrednio do twojego osobistego profilu. Można temu zapobiec, wylogowując się z konta YouTube.
Ponadto YouTube może przechowywać różne pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika po uruchomieniu filmu lub korzystać z porównywalnych technologii rozpoznawania (np. oznaczeń urządzenia). W ten sposób YouTube może uzyskiwać informacje o odwiedzających tę stronę. Informacje te są wykorzystywane między innymi do rejestrowania statystyk wideo, poprawy przyjazności dla użytkownika i zapobiegania próbom oszustwa.
Po uruchomieniu filmu YouTube mogą zostać uruchomione dalsze operacje przetwarzania danych, na które nie mamy wpływu.
Korzystanie z YouTube leży w interesie atrakcyjnej prezentacji naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust.
 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. oznaczenie urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.

Więcej informacji na temat ochrony danych w YouTube można znaleźć w ich polityce prywatności pod adresem: policies.google.com/privacy.

Firma jest certyfikowana zgodnie z "Ramami ochrony prywatności danych pomiędzy UE-USA" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail

Mapy Google
Ta strona korzysta z usługi Mapy Google. Dostawcą jest Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Aby korzystać z funkcji Mapy Google, konieczne jest zapisanie adresu IP użytkownika. Informacje te są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Dostawca tej strony nie ma wpływu na ten transfer danych. W przypadku aktywacji Map Google, Google może korzystać z Google Fonts w celu standaryzacji wyświetlania czcionek. Po wywołaniu Map Google przeglądarka ładuje wymagane czcionki internetowe do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać teksty i czcionki.
Korzystanie z Map Google ma na celu atrakcyjną prezentację naszych ofert online i ułatwienie znalezienia miejsc, które wskazaliśmy na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO i § 25 ust. 1 TTDSG, o ile zgoda obejmuje przechowywanie plików cookie lub dostęp do informacji w urządzeniu końcowym użytkownika (np. oznaczenie urządzenia) w rozumieniu TTDSG. Zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie.
Przekazywanie danych do USA odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych Komisji Europejskiej. Szczegóły można znaleźć tutaj: privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/ and privacy.google.com/businesses/gdprcontrollerterms/sccs/.
Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: policies.google.com/privacy.
Firma jest certyfikowana zgodnie z "Ramami ochrony prywatności danych pomiędzy UE-USA" (DPF). DPF to umowa między Unią Europejską a USA, która ma na celu zapewnienie zgodności z europejskimi standardami ochrony danych w zakresie przetwarzania danych w USA. Każda firma certyfikowana w ramach DPF zobowiązuje się do przestrzegania tych standardów ochrony danych. Więcej informacji na ten temat można uzyskać od dostawcy pod następującym linkiem: www.dataprivacyframework.gov/s/participant-search/participant-detail


5. Gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych, które gromadzimy i przetwarzamy, gdy użytkownik kontaktuje się z nami i/lub w kontekście relacji biznesowych

W jaki sposób gromadzimy dane osobowe użytkowników

Regularnie otrzymujemy i przetwarzamy dane osobowe w ramach naszej działalności biznesowej. Możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika:

•    W ramach naszego procesu wdrażania klientów i firm;
•    Gdy użytkownik lub jego organizacja zwraca się do nas o poradę lub zatrudnienie;
•    Gdy użytkownik lub jego organizacja oferuje lub świadczy usługi na naszą rzecz jako sprzedawca lub partner;
•    Na przykład, gdy użytkownik kontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, prosi o informacje lub uczestniczy w sponsorowanym przez nas wydarzeniu, lub gdy korzysta z portalu dla absolwentów lub portalu kariery;
•    Gdy użytkownik lub firma, dla której pracuje, nawiązuje lub utrzymuje z nami relacje biznesowe;

Gromadzone i przetwarzane przez nas dane osobowe mogą obejmować:

•    Podstawowe informacje, takie jak imię i nazwisko, pracodawca, tytuł lub stanowisko zawodowe;
•    Dane kontaktowe, takie jak adres, adres e-mail i numer(y) telefonu(ów);
•    Istotne informacje finansowe, takie jak dane bankowe (jeśli dotyczy);
•    Aktualne informacje techniczne, takie jak adres IP użytkownika i inne informacje gromadzone podczas wizyt użytkownika na naszej stronie internetowej lub w aplikacjach, lub w związku z materiałami i komunikatami, które wysyłamy do użytkownika drogą elektroniczną;
•    Wszelkie informacje przekazane nam przez użytkownika w celu uczestniczenia w spotkaniach i wydarzeniach;
•    Informacje identyfikacyjne i ogólne, które użytkownik nam przekazuje lub które gromadzimy w ramach procesu wdrażania klienta lub firmy;
•    Twoje dane osobowe przekazane nam przez lub w imieniu naszych klientów lub pracowników lub wygenerowane przez nas w trakcie świadczenia usług prawnych i zatrudnienia, które mogą obejmować szczególne kategorie danych;
•    Wszelkie szczegóły dotyczące wizyt użytkownika w naszych biurach; oraz
•    Wszelkie inne informacje, które użytkownik może nam przekazać.
Zasadniczo użytkownik przekazuje nam takie dane. W niektórych przypadkach możemy jednak gromadzić informacje o użytkowniku ze źródeł zewnętrznych, takich jak agencje rządowe lub kredytowe, dostawcy informacji lub usług lub rejestry publiczne.

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami, będziemy przetwarzać otrzymane od niego dane wyłącznie w celu przetworzenia zapytania kontaktowego. Stanowi to również nasz uzasadniony interes w przetwarzaniu danych, który jest podstawą prawną przetwarzania danych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeśli kontakt ma na celu zawarcie umowy lub jeśli istnieje relacja biznesowa między użytkownikiem lub firmą, w której imieniu działa, podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który zezwala na przetwarzanie danych w celu wykonania lub rozwiązania umowy lub w celu wdrożenia środków przedumownych.


Jak wykorzystujemy dane osobowe użytkowników

Zapewniamy, że będziemy wykorzystywać dane osobowe użytkownika wyłącznie w związku z naszą działalnością biznesową (w tym w celu wypełnienia naszych zobowiązań prawnych lub regulacyjnych). Te "dozwolone zastosowania" mogą obejmować:

  • Świadczenie usług doradztwa biznesowego lub innych usług na rzecz naszych klientów;
  • Zarządzanie naszymi relacjami biznesowymi z użytkownikiem lub jego organizacją, czy to w związku z dostarczaniem lub zamawianiem towarów i usług, czy też jako pracodawca lub były pracodawca użytkownika, w tym przetwarzanie płatności, księgowość, audyt, fakturowanie i windykacja oraz powiązane usługi wsparcia;
  • Świadczenie usług doradztwa biznesowego lub innych usług na rzecz naszych klientów;
  • Zarządzanie naszymi relacjami biznesowymi z użytkownikiem lub jego organizacją, czy to w związku z dostarczaniem lub zamawianiem towarów i usług, czy też jako jego pracodawca lub były pracodawca, w tym przetwarzanie płatności, księgowość, audyt, fakturowanie i windykacja oraz powiązane usługi wsparcia;
  • Zarządzanie i zabezpieczanie dostępu do naszych biur, systemów i platform internetowych;
  •  Zgodność z nakazami sądowymi i innymi wymogami prawnymi i regulacyjnymi;
  • Przetwarzanie niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Spółkę lub stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których takie interesy są nadrzędne wobec interesów użytkownika lub jego podstawowych praw i wolności; oraz
  • w jakimkolwiek celu związanym z powyższym lub w jakimkolwiek celu, w którym użytkownik przekazał dane osobowe firmie Hempel.

Jeśli użytkownik wyraził na to wyraźną zgodę, możemy przetwarzać jego dane osobowe w innych celach. Użytkownik może wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Dodatkowe cele, dla których możemy przetwarzać dane osobowe użytkownika, obejmują:

•    Komunikowanie się z użytkownikiem w związku z rozwojem działalności, ogłoszeniami prawnymi, wydarzeniami oraz produktami i usługami, które mogą go zainteresować;
•    Rozprowadzanie ankiet lub materiałów marketingowych;
•    Gromadzenie informacji o preferencjach użytkownika w celu poprawy jakości naszej komunikacji i interakcji z użytkownikiem, np. poprzez analizę strony internetowej lub śledzenie naszych publikacji dla klientów; oraz
•    Wszelkie inne cele, na które użytkownik wyraził zgodę.

W jaki sposób udostępniamy dane osobowe użytkownika

Niezależnie od tego, w jaki sposób otrzymujemy dane osobowe użytkownika, mogą one być wymieniane między wszystkimi spółkami zależnymi firmy Hempel. Wszystkie nasze spółki zależne zapewniają przez cały czas poziom ochrony danych, który jest co najmniej tak wysoki, jak wymagany przez prawo szwajcarskie i unijne. Aby uzyskać listę wszystkich naszych spółek zależnych, kliknij poniższy link:


www.hempel-metals.com/en/company/locations/


Możemy być zmuszeni do ujawnienia danych osobowych stronom trzecim, w tym stronom trzecim z siedzibą poza Szwajcarią lub UE, takim jak (ale nie wyłącznie) podwykonawcy, prawnicy, księgowi i strony trzecie zaangażowane w sprawy użytkownika. Jeśli ujawniamy lub przekazujemy dane osobowe użytkownika naszym usługodawcom (bankom, doradcom prawnym, firmom ubezpieczeniowym itp.), innym partnerom biznesowym, klientom, władzom krajowym i zagranicznym, organom urzędowym lub sądom, nabywcom lub stronom zainteresowanym nabyciem naszej firmy, działów biznesowych lub aktywów, a także innym stronom w potencjalnym lub faktycznym postępowaniu sądowym lub innym osobom zaangażowanym w postępowanie urzędowe lub sądowe, zawsze robimy to zgodnie z obowiązującymi szwajcarskimi i europejskimi przepisami o ochronie danych oraz podejmujemy odpowiednie środki ochrony i bezpieczeństwa w celu zapewnienia ich integralności i ochrony.

6. Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika

Uwzględniając aktualny stan wiedzy, koszty wdrożenia oraz charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania, a także ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze, w każdym momencie wdrażamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony danych osobowych użytkownika przed nieuprawnionym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem danych osobowych użytkownika zgodnie z naszymi wewnętrznymi procedurami bezpieczeństwa w zakresie przechowywania, dostępu i niszczenia. Dane osobowe mogą być przechowywane w naszych własnych systemach technicznych, systemach naszych dostawców lub w plikach papierowych.

7. Przechowywanie danych osobowych

Możemy przechowywać dane osobowe użytkownika tak długo, jak jest to konieczne do danego celu lub - jeśli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody użytkownika - do momentu wycofania zgody przez użytkownika, chyba że jesteśmy prawnie zobowiązani lub w inny sposób upoważnieni do dalszego przechowywania tych danych. Może to mieć miejsce w przypadku wypełniania ustawowych obowiązków przechowywania lub zabezpieczania dowodów, z uwzględnieniem przepisów o przedawnieniu. W szczególności możemy przechowywać dane osobowe użytkownika przez dodatkowy okres, jeśli ich usunięcie wymagałoby nadpisania naszych zautomatyzowanych systemów kopii zapasowych w celu odzyskania danych po awarii lub jeśli uznamy to za konieczne w celu dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych w odpowiednim okresie przechowywania.
8. Aktualizacje niniejszej polityki prywatności

Niniejsza Polityka prywatności jest najbardziej aktualną wersją. Hempel zastrzega sobie prawo do jej okresowej zmiany w celu dostosowania jej do zmian wymogów prawnych lub naszych praktyk przetwarzania danych. Wszelkie zmiany zostaną uwzględnione w nowej wersji niniejszej Polityki prywatności, opublikowanej na naszej stronie internetowej i wejdą w życie z chwilą publikacji.

 

9. Osoba kontaktowa

W przypadku pytań dotyczących gromadzenia, przetwarzania, przechowywania lub wykorzystywania danych osobowych użytkownika, w celu uzyskania informacji, zablokowania, poprawienia lub usunięcia danych osobowych, a także w celu odwołania zgód udzielonych na mocy przepisów o ochronie danych, prosimy o kontakt z naszym zespołem ds. ochrony danych, z którym można skontaktować się pod adresem privacy@hempel-metals.com.